ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ:

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΔΡΑΣΗ

Πρόγραμμα / Δράση ΕΚΕ

Αφορά σε δράσεις / προγράμματα που εντάσσονται σε μια γενική στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας (ή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) τα οποία σχετίζονται άρρηκτα με την ουσιαστικότητα που έχει αναγνωρίσει / καταγράψει η εταιρεία (δηλ τη συσχέτιση της σημασίας του συγκεκριμένου θέματος τόσο για τις ανάγκες της εταιρείας – core business – όσο και τις προσδοκίες των διαφόρων ομάδων συμμετόχων που επηρεάζονται). Με αυτό το βραβείο, το ΤΕΥΠ επιθυμεί να αναγνωρίσει τα προγράμματα ΕΚΕ εκείνα που έχουν πραγματικό και μετρήσιμο όφελος για τη βιωσιμότητα της εταιρείας.

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κα Μαρία Καψιμαλάκου
τηλ: 210-2112000 (εσωτ. *708)