Εταιρεία και Συμμέτοχοι (Stakeholder Engagement)

Συνολικό πρόγραμμα που υποστηρίζει την προσέκλυση, τον ανοικτό διάλογο ή ενίσχυση σχέσεων με ένα, μερικά ή όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (συνεργάτες, καταναλωτές, τοπικές κοινότητες, ΜΚΟ κ.λπ). Προϋποθέτει ολοκληρωμένη χαρτογράφηση συμμετόχων (Stakeholder mapping).