Καινοτομία στην Επικοινωνία

Το βραβείο αυτό αναγνωρίζει την καινοτομία στις δράσεις επικοινωνίας, με τρόπο τέτοιο ώστε το βραβευόμενο πρόγραμμα να λειτουργεί ως υπόδειγμα στην αγορά και να εισάγει νέα τεχνογνωσία. Πρόκειται για μια ειδική κατηγορία, ο νικητής της οποίας προκύπτει έπειτα από εισήγηση της πρωτοβάθμιας επιτροπής αξιολόγησης. Την τελική απόφαση λαμβάνει η δευτεροβάθμια επιτροπή αξιολόγησης.