Κοινωνική Διαμεσολάβηση & Συμμέτοχοι (Public Affairs & Stakeholder Engagement)

Μια καμπάνια, ένα συνολικό πρόγραμμα που υποστηρίζει την προσέλκυση, τον ανοικτό διάλογο ή ενίσχυση σχέσεων με ένα, μερικά ή όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (συνεργάτες, καταναλωτές, τοπικές κοινότητες, ΜΚΟ κ.λπ)*ή σειρά δράσεων που σχεδιάστηκαν για να ενημερώσουν κοινωνικούς εταίρους και να συμβάλλουν-επηρεάσουν τη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών και σχετικών νομοθετικών διαδικασιών. Με αυτό το βραβείο, το ΤΕΥΠ επιθυμεί να βραβεύσει την πρωτοβουλία εταιρειών να διαμορφώσουν / αλλάξουν αντιλήψεις στην πολιτεία με τελικό σκοπό το κοινό και δημόσιο συμφέρον. Προϋποθέτει ολοκληρωμένη χαρτογράφηση συμμετόχων (Stakeholder mapping).