Έρευνα & Προγραμματισμός (Research & Planning)

Τα data οδηγούν σε αξία όταν δημιουργούν insights, που οδηγούν σε δράση. Το βραβείο αυτό αναγνωρίζει προγράμματα και ενέργειες των Εταιρικών Υποθέσεων, τόσο σε επίπεδο στρατηγικής όσο και τακτικών ενεργειών που συμβάλλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Πρόκειται για μια ειδική κατηγορία, ο νικητής της οποίας προκύπτει έπειτα από εισήγηση της πρωτοβάθμιας επιτροπής αξιολόγησης. Την τελική απόφαση λαμβάνει η δευτεροβάθμια επιτροπή αξιολόγησης.