Στόχοι

Στοχεύει:

  • Στην ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και επιτυχημένων στρατηγικών, που εφάρμοσαν επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σε θέματα Eπικοινωνίας και Eταιρικών υποθέσεων, δημιουργώντας αξία και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξή τους.
  • Στην ανάδειξη της σημασίας του Tομέα των Eταιρικών Υποθέσεων στην σύγχρονη επιχειρηματική πρακτική και την αξία που αποδίδει σε έναν οργανισμό όταν αποτελεί βασικό τμήμα της ανώτατης διοίκησης και της κύριας επιχειρηματικής στρατηγικής.
  • Στην παρουσίαση καινοτόμων πρακτικών, εργαλείων και μεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν από στελέχη εταιριών, επαγγελματίες, φοιτητές, ερευνητές, ακαδημαϊκούς του χώρου της Επικοινωνίας και των Εταιρικών Υποθέσεων και στη διάδοσή τους ως βέλτιστων πρακτικών που συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας πιο τεχνοκρατικής προσέγγισης του τομέα, κάτι στο οποίο υστερεί μέχρι σήμερα.
  • Στην προσέλκυση και συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού διαγωνιζομένων από τον χώρο της Επικοινωνίας και των Εταιρικών Υποθέσεων από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.